1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - فرهنگ
گالری
access deny
پیوند ها

 

 

 

فرهنگ نامیبیا

 

در نامیبیای امروز کماکان قبیله و قومیت از جایگاه مهمی برخوردار است. بزرگترین قبیله در جامعه نامیبیا اوامبو می باشد. این قبیله بیش از پنجاه درصد جمیعت کشور را به خود اختصاص داده است و پایگاه اجتماعی حزب سواپو، به عنوان حزب حاکم کشور قلمداد می شود. قوم مزبور از 12  قبیله تشکیل شده است که هشت قبیله در نامیبیا  و چهار قبیله در آنگولا زندگی می کنند. قبیله سان قدیمی ترین قبیله نامیبیا می باشد که عمدتاً در شرق کشور ساکن هستند و تعلقات بدوی خود در پوشش و سبک زندگی سنتی را حفظ کرده اند. قبیله مورد اشاره در کشور بوتسوانا نیز وجود دارند. سایر قبایل مهم عبارتند از : هررو، دمارا، کاوانگو، ناما، هیمبا، بسترز، تسوانا، کاپریوی.

ناما و دمارا اشتراکات زبانی و فرهنگی قابل توجهی دارند. به گونه ای که ریشه زبانی آنها از شاخه خوزیان می باشد. در میان قبایل نامیبیا، قبیله ناما از استعداد و قریحه شعر و موسیقایی برجسته ای بهره می برد. قبیله هیمبا نیز عمدتا در شمال غربی کشور قرار گرفته اند و تا حدود زیادی روش سنتی زندگی را حفظ کرده اند. قبیله هررو یکی دیگر از قبایل عمده نامیبیا است که سابقه تاریخی در مبارزه علیه استعمار آلمان در قرن 19 داشته اند و پرونده نسل کشی آنها کماکان یک موضوع داغ سیاسی و قضایی در نامیبیا است. پوشش خاص زنان قبیله هررو، یکی از عمده ترین تمایزات قبیله هررو از سایر قبایل نامیبیا است. این پوشش عمدتاً از پوشش اروپای عصر ویکتوریا اقتباس شده است. قبیله تسوانا کوچک ترین قبیله نامیبیا است که جمعیتی در حدود ده هزار نفر دارد. این گروه در بخش شرقی نامیبیا سکونت دارند و مشترکاتی با قبیله تسوانا در بوتسوانا و آفریقای جنوبی دارند. قبیله کاپریوی در شمال شرقی نامیبیا سکنی گزیده اند و عمدتاً از طریق دامداری، کشاورزی و .. امرار معاش می کنند.

زبان انگلیسی زبان رسمی کشور است. در میان زبان های محلی، اشیوامبو زبان مسلط است. قوم اوامبو به زبان اشیوامبویی تکلم می کنند. اچیهررو، دیگر زبان محلی کشور نامیبیا است که زبان قبیله هررو است. خوئه خوئه نیز زبان محلی مورد استفاده قبایل دمارا و ناما می باشد. زبان های افریکنس و آلمانی نیز در نامیبیا کمابیش رایج می باشد.

خوشبختانه دولت نامیبیا جزء کشورهای بسیار موفق در زمینه ایجاد هویت ملی و سراسری بوده است و علیرغم حفظ ساختار قبیله ای به عنوان میراث فرهنگی و اجتماعی، توانسته است با تقویت هویت ملی نامیبیایی، آثار منفی قبیله گرایی محض را نیز خنثی نماید.

نظرات